МЕТОДИЧЕСКА РАЗРАБОТКА НА УРОКА

       С развитието на науката и техниката възникват нови изисквания към обучението в средното училище, особено актуално от които е развиването на творческо продуктивно мислене у учениците. Това може да стане, чрез включване на информационните и комуникационни технологии в обучението по физика и астрономия. При тези методи учителят направлява самостоятелната работа на учениците за усвояване и преработване на информация с помощта на ИКТ. Така ученика има възможност сам да развива познавателния интерес към знанията и пътищата за тяхното изграждане в компютърна зала, на базата на допълнителна информация в Интернет.

1.   Цели на урока

       Едни от целите на обучението по физика и астрономия в 10 клас е усвояване на знания от областта на строежа на атома и атомното ядро, усвояване на знания и умения за изследване на различни видове лъчения и на процесите на делене и синтез на атомните ядра. Тези цели могат да бъдат реализирани с помощта на ИКТ, към които вече има създаден интерес от страна на учениците. Информационните и комуникационни технологии дават възможност за по-задълбочено и по-детайлно вникване в същността на явленията и процесите, за визуализиране на процесите от микросвета чрез използване на графики, анимации, диаграми и др. мултимедийни средства.

       Учениците сами избраха темата “Управляем термоядрен синтез”. Урока реализирахме в кабинета по Информационни технологии в ПГХХТ “Проф. д-р Асен Затаров” Димитровград.

       С предложената примерна методика за подготовка и провеждането на урока си поставих следните цели:

a)  Образователни: Да се запознаят учениците с вторият тип ядрени реакции, при които се освобождава енергия – реакциите на сливане на леки ядра. Синтеза има значение, не само за енергетиката, но и за разбиране на изучаваните в астрофизиката процеси, които протичат в ядрата на звездите.

б)  Развиващи: Изграждане на познавателни и творчески способности у учениците за овладяване на умения за практическа и теоретична познавателна дейност. Да се развиват уменията на учениците да наблюдават, да сравняват, да анализират, да правят изводи и обобщения.

в)  Възпитателни: Да продължи целенасоченото развитие на теоретичното мислене у учениците, на тяхната интелектуална и организационна култура, на трайния им познавателен интерес – условие за самообразование. Да формира у учениците активно отношение към физиката и астрономията, като наука и практическо приложение, към проблемите на икономиката и към човечеството.

2.   Методи на работа – презентация, беседа, самостоятелна работа с компютъра.

3.   Нагледни средства –компютърна система, мултимедиен проектор (видео стена или монитор).

       В методическо отношение урока включва 4 етапа:

Първи етап – Същност на ядреният синтез. Изяснява се същността на процеса и начините за неговото осъществяване. Разглежда се принципна схема на термоядрен реактор и предимствата от използването им.

Втори етап – Магнитни термоядрени реактори. Анализирани са основните идеи, експериментални установки от типа “токамак”, с които се експериментира разрешаването на проблема. Разгледан е последния международен проект ИТЕР, който се разработва в момента.

Трети етап – Лазерни термоядрени реактори. Разглежда се вторият метод за осъществяване на управляем термоядрен синтез чрез лазерни термоядрени установки.

Заключителен етап – Въпроси и задачи. Този етап служи за обратна връзка и самоконтрол на учениците.

       При използването на съвременните ИКТ в обучението по физика и астрономия, констатираните положителни резултати за учениците се изразяват в следното:

  • Търсенето на информация в Интернет активизира познавателната дейност;
  • Разширява кръгозора и усъвършенства мисленето;
  • Проявяват желание за творчески изяви и търсят пътища за самоусъвършенстване;
  • Изграждат умения за работа в екип, възможност за осъзнаване на индивидуалните възможности и ограничения.
НАЗАД